فەرهەنگ

eliciting

کۆمەڵناسیبانگەواز، بانگ کردن،ئاگاداری،