فەرهەنگ

empatic insight

کۆمەڵناسیتێڕوانینی عاتیفی، روانگەی عاتیفی