فەرهەنگ

Employed Capital

بیرکاریسەرمایەی کارپێکراو