فەرهەنگ

Estimation

گشتیبیروبۆچوون، بڕیاردان
بیرکاریخەمڵاندن
ئامارکردەی خەمڵاندن، خەمڵاندن / estimating
یاساخەمڵاندن، قرساندن، قەپڵاندن، هەڵسەنگاندن، نرخاندن/ valuation
کۆمەڵناسیمەزندە، مەزندەکردن