فەرهەنگ

factulty of understanding

کۆمەڵناسیتوانای تێگەیشتن، توانای فام کردن، توانای دەرک کردن