فەرهەنگ

factulty

کۆمەڵناسیتوانا، هێز، توانای زەینی، توانای فکری