فەرهەنگ

Father

گشتیباوک
کورمانجیbab, baba, bav
هەورامیتاەتە
یاسا باب، باوک