فەرهەنگ

Fatherless

یاساسێوێ،بێ باوک،هەتیو،بێ باب