فەرهەنگ

Final

گشتیکۆتایی، دوا
کورمانجیdawîn, paşîn
هاوواتاlast
هەورامیکۆتایی