فەرهەنگ

Firm

گشتیسفت، توند، جێگیر، دەزگا، کۆمپانیا
هەورامیڕەق
ئابوریدامەزراو، کۆمپانیا، جێگیر، هاوسەن