فەرهەنگ

Fixed

کیمیاجێگیر
بیرکاریچەسپاو، جێگیر، نەگۆڕ
ئابورینەگۆڕ، ‏جێگیر، دیاریکراو
یاساجێگیر، چەسپاو، نەگۆڕاو، قاییم / stable