فەرهەنگ

Flash

گشتیڕووناکی، بریسکە، فلاش، چەخماخە کردن، خێرا تێپەڕین، پیشاندان
کۆمپیوتەرفلاش