فەرهەنگ

Force

گشتیهێز، زۆر، زۆر لێکردن، ناچار کردن
کورمانجیa: hêl, hêz, qedûm, qewat, zexm, zor; b: hêz, hêl, qedûm, qewat, zexm, zor
هاوواتاa: strength, might; b: power
کیمیاهێز
بیرکاریهێز
کۆمپیوتەرهێز، زۆرلێكردن