فەرهەنگ

Fragment

گشتیپارچە پارچە، کەرت، پارچە پارچە بوون، کەرت کردن