فەرهەنگ

Fraud

گشتیفێڵ، گزی
ئابوریساختەکردن، قۆڵبڕین
یاسافێڵ کردن، فێڵبازی، کەڵەکبازی، ساختەکاری، فێڵ بازی، پەنهانکردن / deceit