فەرهەنگ

Good Will

ئابوریناوبانگی فرۆشگە
یاساخواستی چاک (باش)