فەرهەنگ

Government monopoly

یاسامۆنۆپۆلی میری،پاوانکردنی میری