فەرهەنگ

Grant

گشتیبەخشیش، پێدان، پەسەند کردن، پێبەخشیش، بەخشین
ئابوریدەبەخشێت، مڵکێک دەگوێزێتەوە
کۆمەڵناسییارمەتی، یاریدەدان،باربوو، بارەبوو