فەرهەنگ

Gross Profit

بیرکاریسەرجەمی قازانج
ئابوریسەراپای قازانج
یاساتێکڕای سوود، سوودی سەرلەبار