فەرهەنگ

Guarantee

گشتیگەرەنتی، کەفالەت، گفت، گفتدان، مسۆگەر کردن
ئابوریپشتگیری ئەکات، زامنی ئەکات
یاساکەفالەت، دەستەبەری
کۆمپیوتەرده‌سته‌به‌ری