فەرهەنگ

Honorarium

یاسادادیاریانە، ماندووبوونی دادیار