فەرهەنگ

hydrophobia

کۆمەڵناسیئاوترسی، ترسان لەئاو