فەرهەنگ

ideal world

کۆمەڵناسیجیهانی ئایدیال، باشترین نموونەی جیهان، جیهانی نموونە