فەرهەنگ

Illness

گشتینەخۆشی
هاوواتاsick
هەورامینەوەشین