فەرهەنگ

Inclination

گشتیمەیل، حەز، لاری
کورمانجیhewas
کیمیالاریی