فەرهەنگ

index bilding

کۆمپیوتەرچێکردنی نوانه‌، نوانه‌چێکه‌ری، نوانه‌سازی