فەرهەنگ

Inflammation

گشتیهەوکردن، ئاوسان، سووربوونەوە، سووتانەوە، هەوکردن، ئاوسان، گڕگرتن، داگیرسان، گرتن، هەڵگیرسان، ورووژاندن، بزواندن، داگیرساندن
هاوواتاInfection
کۆمەڵناسیهەوکردن، ئاوسان