فەرهەنگ

innate potential

کۆمەڵناسیتوانای فیتری، توانای زاتی،