فەرهەنگ

Instance

گشتینموونە، بار
کۆمپیوتەرنموونه‌