فەرهەنگ

Interest

گشتیمەراق، حەز، قازانج، سوو، حەز لێبوون، خوو دانە شتێ
کورمانجیberjewendî, menfa'et
هاوواتاprofit, advantage
کیمیاسوود، قازانج
بیرکاریسوود، قازانچ، سوو