فەرهەنگ

Journal

گشتیگۆڤار
کۆمپیوتەرگۆڤار، ڕۆژنامه‌، بیرنامه‌، یادنامه‌ی ڕۆژانه‌، یادداشت، په‌ڕاوی بیرنامه‌