فەرهەنگ

Knowledge

گشتیزانیاری
کورمانجیhay, pê hesîn
هاوواتاawareness, news, tidings, consciousness, (possession of) information
هەورامیزانشت
کۆمەڵناسیمەعریفە، زانین، دەرک کردن