فەرهەنگ

labo(u)rist capital- ism

کۆمەڵناسیسەرمایەداری کرێکاری