فەرهەنگ

Legal measure

یاساکارڕایێکیی قانوونی(یاسایی)