فەرهەنگ

Legal Tender

ئابوریدراوی یاسایی، پارەی یاسایی
کۆمەڵناسیپارەی یاسایی