فەرهەنگ

Level

گشتیڕێک، تەخت، ئاست، بڕ، بەقەدیەک، یەکسان، بەرامبەر، یەک‌ئەندازە، یەک‌دەست، ڕاست، دۆخ، گۆڕ، هاوئاست، بێ‌لێژایی، تەراز، ڕێک
کورمانجیdûz
هاوواتاeven, flat, straight
هەورامیئاست
کیمیائاست
بیرکاریئاست
کۆمپیوتەرئاست