فەرهەنگ

loneliness

یاساکەنارگیری، گۆشەگیری / Isolation
کۆمەڵناسیتەنیایی