فەرهەنگ

Management (conduct) of affairs

یاساکارگێڕانی کاروباری بازرگانی