فەرهەنگ

Manner

گشتیڕەفتار، شێواز
کورمانجیa: Awayê, awayî; b: celeb, awa, cûre, teher; c: form
هاوواتاa: Way, Style; b: way, mode, method, fashion; c: form, shape, way, fashion
یاساشێواز
کۆمەڵناسیرەوت، رەوەند، پرۆسە