فەرهەنگ

Meeting

گشتیچاوپێکەوتن، کۆبوونەوە
کورمانجیa: berahik; b: civat, cemaet, cimiet; c: civîn, civiyan
هاوواتاa: encounter; b: gathering: c: concentration
هەورامیجەلەسە، نیشتەیەر
یاساکۆبوونەوە، چڤین، بەیەک گەیشتن، پێکگەیشتن، دانیشتن، روینشتن