فەرهەنگ

Money

گشتیپارە
کورمانجیdirav, diraf, diram, dirhav, draf, drav
هاوواتاdrachma, small coin, dirhem
هەورامیزەڕ
بیرکاریپارە، دراو ، پارەی کانزاو پارەی کاغەز، هەروەها چەاو حەواڵەو کۆمپیالە
یاسادراو،دراڤـ، پارە، پووڵ / cash
کۆمەڵناسیپارە، پووڵ،