فەرهەنگ

Moral

گشتیئاکار، ڕەوشتى، ورەیی، ناخی، مەعنەوی، ئاکاری، ئەخلاقی، سنجی، مانایی، حەق، بەرحەق، دروست، ڕاست، ژیرانە،
هاوواتاconduct, Ethics, Morale, Ethic, morals, Allocator, Procedure, Abstract, Immaterial