فەرهەنگ

Motion

گشتیجووڵە، بزاوت
کورمانجیa: bizav; b: hej
هاوواتاa: movement (lit. & fig.); b: movement (in its various meanings)
کیمیاجووڵە
بیرکاریجووڵە
کۆمەڵناسیجووڵان، جوولان، بزووتنەوە،جووڵانەوە، بزاڤ