فەرهەنگ

narrowband

کۆمپیوتەركورته‌باند، ته‌سكه‌باند