فەرهەنگ

Nil

ئابوریهیچ، سفر
کۆمپیوتەرسفر، چۆڵ، واڵا