فەرهەنگ

Notification

کورمانجیa: elam, elem; b: elamet, cab
هاوواتاa: informing, report; b: report, news
یاسائاگادارکردنەوە، هشیارکردن، هۆشیارکردن(=Warning) | ڕاگەیاندن، پێڕاگەیاندن، ئاگەهدارکردن