فەرهەنگ

Operate

گشتیئیشکردن، ئیشپێکردن، خستنەکار، نەشتەری کردن
کۆمپیوتەر١ـ کرده‌گه‌ریکردن، کرده‌کردن، وه‌گه‌ڕخستن، خستنه‌گه‌ڕ، ئیشپێکردن، نه‌شته‌رگه‌ریکردن