فەرهەنگ

Operation

گشتیکار، فرمان، نەشتەرگەری
کیمیاکردار
بیرکاریکردار