فەرهەنگ

Output

گشتیبەرهەم، زانیاری (دەرهاتوو)
هەورامیسەمەر
کیمیادەرچوو، بەرهەم
کۆمپیوتەر١- دەرخستە، ده‌رچوو، ده‌رخراو، ٢- دەرخستە، ده‌رچوو، ئامێری ده‌رچوو، به‌ده‌ربه‌ر، ئامێری به‌ده‌ربه‌ر، ٣- ده‌رۆچکه‌، ده‌رچوونگه‌، به‌رهه‌م، ده‌ره‌نجام