فەرهەنگ

paradigm

کۆمەڵناسینموونەی باڵا، باشترین نموونە، سەرمەشق